Stadgar

Stadgar för Sveriges Medicin- och Vetenskapsjournalister, SMVJ

§ 1 ÄNDAMÅL
SMVJ är en ekonomiskt, religiöst och politiskt obunden ideell förening.
Föreningens syfte är att
– främja en allsidig, saklig och kritiskt granskande medicin- och vetenskapsjournalistik
– främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
– föra en kontinuerlig yrkesetisk diskussion

§ 2 MEDLEMSKAP
Föreningen är öppen för den som har till huvudsaklig eller väsentlig arbetsuppgift att utöva medicin- och vetenskapsjournalistik inom dags- och fackpress, radio/TV och webb och uppfyller kraven för medlemskap i SJF. Även övriga som utövar yrkesmässig medicin- och vetenskapsjournalistik och stöder föreningens syften kan väljas in.Den som vill bli medlem i föreningen skickar en medlemsansökan till föreningsstyrelsen som efter prövning godkänner inval av den nya medlemmen. Även journalistikstuderande kan väljas in som associerad medlem utan rösträtt.
En medlem kan endast uteslutas genom beslut av föreningsmöte på förslag av styrelsen. Beslutet kan överklagas på följande årsmöte.
Medlem som inte betalat medlemsavgiften inom föreskriven tid och efter påminnelse anses ha utträtt ur föreningen.

§ 3 FÖRENINGENS STYRELSE
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande arbete. Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden.
Ordföranden väljs av årsmötet på ett år och övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i taget. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och andra poster. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande.
Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger om året samt när en majoritet av styrelsen så begär. Protokoll ska föras vid varje sammanträde.
Styrelsens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 4 ÅRSMÖTE
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december (kalenderår). Revisorernas berättelse skall avges senast 15 februari. Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas någon gång före mars månads utgång.
Kallelse med dagordning ska skickas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

På årsmötet ska följande frågor behandlas:
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst
Godkännande av dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisorernas rapport
Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Medlemsavgift
Motioner
Nästa års verksamhet
Budget
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Val av valberedning som ska bestå av tre personer, varav en är sammankallande

Annat föreningsmöte än årsmöte hålls på styrelsens kallelse, eller om minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen kräver det.

§ 5 STADGEÄNDRING
För att ändra föreningens stadgar, krävs majoritetsbeslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte.

§ 6 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen behandlas på samma sätt som stadgeändring, men med tillägget att det ska vara minst två månader mellan föreningsmötena. Dessutom krävs att 3/4 av de närvarande medlemmarna vid det sista mötet röstar för att föreningen ska upplösas. Föreningens tillgångar ska då tillfalla Svenska Journalistförbundet.