Dagordning årsmöte 2017, verksamhetsberättelse 2016, ekonomiredovisning samt internationellt 2016 (Eusja)

Årsmöteshandlingarna för mötet 21 mars 2017
Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska rapport
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor, motioner
16. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för år 2016:
Föreningens styrelse har under året bestått av Åsa Fagerström (ordf), Tom Engström (kassör), Yvonne Busk, Anna Larsson, Sara Nilsson, Nathalie von der Lehr, Åke Spross och Rainer Saxén.
Föreningen har under året haft 5 medlemmar i Uppsala, drygt 50 st i stockholmsområdet och enstaka medlemmar i Göteborg, Malmö, Västerås, Bjuv, Östhammar, Munka-Ljungby.
Årsmöte hölls den 17 mars 2016 i Hartwickska huset.
Under året har föreningen informerat om möjligheter att söka stipendier, att delta i studieresor och om andra former av kunskapsutveckling.
Under hösten blåste vi även liv i föreningens gamla facebook-sida som ett forum för evenemang, diskussioner och tips. Vi startade även en LinkedIn-sida för föreningens räkning.
Medlemsmöten som har genomförts under året:
Den 25 aug bjöd föreningen in till ett mycket välbesökt seminarium med journalisten Bosse Lindqvist som berättade om bakgrunden och arbetet med Macciarini-reportagen. Deltagarna deltog också i en brainstorming och vad vi vill ha föreningen SMVJ till framledes. Sammandrag från kvällen här.
Den 25 okt ordnades en författarkväll i samarbete med Fri Tanke, där förlagets redaktör svarade på frågor om hur hur en idé blir till bok. Vi fick även höra föreläsningar av två författare tillika SMVJ-medlemmar; Inga-Lisa Sangregorio (Den sista friheten – rätten till vår död) och Torill Kornfeldt (Mammutens återkomst).
SMVJ deltog i planeringen av Vetenskapsjournalistikdagen den 28 nov 2016 varefter samtliga medlemmar bjöds in. Seminariedagen sammanfattas här.
Styrelsen har även planerat en rad aktiviteter för våren 2017; kunskapsseminarium om statistik mm i samarbete med SBU den 4 april samt besök på ESS och MAX IV i Lund den 26 mars.

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2016:
Intäkterna består av medlemsavgifter (200 kronor för år 2016) vilka sammanlagt uppgår till 13.000 kr.
Inga ränteintäkter finns för 2016 men det överförda beloppet från 2016 på
6.658 kr och medlemsavgifter på 13.000 kr har givit totala intäkter på
19.6589 kr som räckt till för att klara årets utgifter för verksamheten och även föra över 4.268 kr till nästa verksamhetsår..
Samlade utgifter för föreläsararvoden, mötesförfriskningar, lokaler, bokinköp, hemsida, marknadsföring och resekostnader har uppgått till 15.390 kr.
Föreningen har inte debiterats någon avgift för EUSJA under 2016.
Summa intäkter 2016 = 19.658 kr
Summa utgifter 2016 = 15.390 kr
Årets resultat = 4268 kr
På föreningen plusgirokonto fanns vid årets slut = 4.120 kr.
varav 1.000 kronor är förutbetalda medlemsavgifter för 2017.
Fonderat på sparkonto vid årets slut 50.000 kr Styrelsen strävar efter att hålla nere kostnaderna för föreningens arrangemang genom att låta medieföretag och andra organisationer erbjuda möteslokaler.
Budgeten har dock medgivit att föreningen kunnat lämna resebidrag till medlem som bor utanför storstockholmsområdet för att denna ska kunna närvara vid årsmöte eller medlemsmöte.
Styrelseledamöter som bor utanför detta område kan också få reseersättning, för närvaro vid styrelsemöten.

Internationellt — Eusja
Den europeiska paraplyorganisationen Eusja – European Union of Science Journalists’ Associations – som SMVJ är medlem i har genomfört en rad evenemang under 2016.
I mars 2016 höll Eusja årsmöte i Strasbourg. Som ny president valdes Jens Degett från Danmark.
En workshop om EU-programmet Nucleus (om vetenskapsjournalistik och vetenskapsinformation) ordnades i Helsingfors den 2 maj.
Som vanligt delade Eusja ut stipendier till vetenskapsjournalister för att efter midsommar träffa Nobelpristagare under Noelveckan i Lindau
Under Esof2016 i Manchester i juli deltog Eusja med egna sessioner. I samband med Esof hölls också den av Eusja (och Jens Degett) ordnade 2nd Eropean Conference of Science Journalists.
I september deltog Eusja-medlemmar i en konferens om hälsa och food security i Bad Gastein, och i november i konferensen Falling Walls i Berlin.
I december inbjöd Esa genom Eusja vetenskapsjournalister att delta i ett seminarium om det satellitbaserade övervakningssystemet Copernicus. Seminariet hölls i London den 31 januari 2017.
Vad gäller den närmaste framtiden så finns just nu två inbjudningar till studieresor. Den ena till Estland och den andra till World Health Forum i Heidelberg. Inbjudningarna finns på SMVJs webbsajt SMVJ.se. Dessutom kommer den tredje europeiska konferensen för vetenskapsjournalister att arrangeras i Köpenhamn uder juni 2017. Och i oktober hålls World Conference of Science Journalists i San Francisco.
Under året har Eusja publicerat två nummer av webbtidningen Eusja-news på föreningens webbsajt eusja.org där också nyheter om kommande evenemang regelbundet annonseras..
Om inget annat sägs gäller Eusja rules: Eusjas studieresor fungerar så att deltagarna själva bekostar sin resa, men värdorganisationen står sedan för kost och logi.
Inbjudningar till Eusjas evenemang läggs löpande ut på Eusjas webbsajt och på SMVJs hemsida.
Representant för SMVJ i Eusja har varit Kaianders Sempler.