Välkommen till SMVJs årsmöte den 17 mars 2016

Årsmötet hålls kl 18 torsdagen den 17 mars 2016 på Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39, Stockholm.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer läkaren, ekonomen och författaren Johan Frostegård att tala om forskning och sina böcker ”Nästan allt om människan” och ”Den ekonomiska människans fall”.
Vi dukar samtidigt upp med vin, smör bröd, ost, tomater och andra godsaker.
Varmt välkomna!

Nedan följer årsmöteshandlingarna:

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska rapport
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor, motioner
16. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för år 2015:

Föreningens styrelse har under året bestått av Kaianders Sempler (ordförande), Åsa Fagerström, Yvonne Busk, Emese Gerentsér, Anna Larsson, Tom Engström, Eva Tiwe, Sara Nilsson och Felicia Lindberg.

Föreningen har under året haft 62 medlemmar varav 51 i Stockholmsområdet, 2 i Göteborg,
3 i Uppsala och 1 i vardera Malmö, Kalmar, Munka Ljungby, Östhammar, ­Västerås och Umeå.

Årsmöte hölls den 31 mars 2015 i Hartwickska huset.

Medlemsmöten som har genomförts under året: Den 4 mars gjorde vi ett besök på SLUs nya hästklinik i Ultuna där bland andra veterinären Ove Wattle talade om hästforskning. Ett möte om ebola hölls den 2 juni. Anneli Eriksson, sjuksköterska för Läkare utan gränser och verksam vid Centrum för forskning på hälso- och sjukvård i katastrofer vid Karolinska Institutet, berättade om sina erfarenheter. En kurs i sökning i databaser hölls på KI den 19 oktober.

Information om och rapporter från medlemsmöten finns på föreningens webbsajt
www.smvj.se

Eusja

Den europeiska paraplyorganisationen Eusja – European Union of Science Journalists’ Associations – som SMVJ är medlem i har också genomfört ett antal evenemang under 2015.

Den 20 mars höll Eusja årsmöte i Stockholm.
En studieresa i Estland ordnades den 20–22 maj.
Den 17–19 maj arrangerades ett besök vid fusionsreaktorn Iter i Cadarache i Sydfrankrike. En medlem från SMVJ deltog.
I juli deltog representanter för Eusja i konferensen WCSJ – World Conference of Science Journalists – i Söul, Sydkorea.
Under oktober ordnades två studieresor. Den ena till konferensen Falling Walls i Berlin, den andra till Prag och invigningen av EUs nya laserforskningsanläggning ELI beamlines. En medlem från SMVJ deltog.
Den 16-17 november inbjöds till konferensen Antimicrobial Resistance i Bryssel.

Eusjas årsmöte 2016 hålls den 19 mars i Strasbourg. Kaianders Sempler deltar som SMVJs representant.

Eusja rules: Eusjas studieresor fungerar så att deltagarna själva bekostar sin resa, men värdorganisationen står sedan för kost och logi.
Inbjudningar till Eusjas evenemang läggs löpande ut på
Eusjas webbsajt www.eusja.org
och på
SMVJs hemsida www.smvj.se

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2015:

Intäkterna består av medlemsavgifter (200 kronor för år 2015) vilka
sammanlagt uppgår till 12.600 kr.
Inga ränteintäkter finns för 2015, men 875 kr har hämtats från sparkontot i
Nordea för en utjämning.
Totala intäkter blev därmed 13.475 kr.

Samlade utgifter
för föreläsararvoden, mötesförfriskningar, lokaler,
bokinköp, hemsida, marknadsföring och resekostnader
har uppgått till ­25.841 kr
varav kostnad för medlemskap i EUSJA uppgår till ­3 655 kr.

Summa intäkter 2015 = 13.475 kr
Summa utgifter 2015 = ­-25.841 kr

Årets resultat = ­-12.366 kr

På föreningen plusgirokonto fanns vid årets slut = 7.358 konor
varav 400 kronor är förutbetalda medlemsavgifter för 2016.
Fonderat på sparkonto vid årets slut 50.000 kr

SMVJ tillgångar 2015-12-31: 57.358 kr

Styrelsen strävar efter att hålla nere kostnaderna för föreningens arrangemang genom att låta medieföretag och andra organisationer erbjuda möteslokaler.
Budgeten har dock medgivit att föreningen kunnat lämna resebidrag till medlem som bor utanför storstockholmsområdet för att denna ska kunna närvara vid årsmöte eller medlemsmöte.
Styrelseledamöter som bor utanför detta område kan också få reseersättning, för närvaro vid styrelsemöten.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2016,
200 kr, på föreningens plusgirokonto 66 35 95-7.

Motion till årsmötet för SMVJ 17 mars 2016

Trots att föreningen borde vara intressant för många är inte alla journalister som skriver om vetenskap med i SMVJ – eller bemödar sig om att betala in medlemsavgift. Vi ordnar med intressanta föreläsare men är ständigt oroliga att det inte ska bli tillräckligt många deltagare på mötena.

Jag menar att vi borde underlätta för fler att gå med genom att dels ta bort medlemsavgiften, dels göra det enkelt att ansöka om medlemskap även via facebook.
Utan medlemsavgift har vi heller ingen press på oss, som förening, att ordna med evenemang för att ”ge något tillbaka för pengarna”. Vi behöver inte ha fullt lika många styrelsemöten, kanske två varje höst och två varje vår. Till detta kommer att vi slipper tjat om betalning av medlemsavgift och registreringarna av densamma, medlemslistan är konstant till dess att någon ansöker om utträde eller utesluts av någon anledning.

Till de medlemsmöten vi ordnar kan vi köpa in vin, mat och present till föreläsare för totalt ca 1000-2000 kr under många år framöver. Vi har ca 50 000 kr i föreningskapital. I de fall SMVJ ordnar med dyrare aktivitet, såsom kurs, kan deltagarna förväntas betala t ex självkostnadspris.
(Ett exempel är föreningen för lantbruksjournalister som nu ordnar tvådagars kurs i sitt ämne och bjuder in brett – jag kommer delta för 600 kr trots att jag inte är med i föreningen.)
Med fler medlemmar är det även enklare att få sponsorer till framtida evenemang, som därmed inte behöver kosta något eller t o m generera överskott.

Det finns en facebooksida för f d vetenskapsjournalistföreningen som har ca 15 medlemmar och inte har använts på länge. Den gamla administratören vill överlåta administratörsrollen till mig.

Här borde alla intresserade som uppfyller kraven på medlemskap i SMVJ kunna vara med, och i bästa fall kan både inbjudningar och diskussioner ge liv till sidan. Jag menar att det ska vara fritt för medlemmar att använda fb-gruppen för att puffa för evenemang som inte nödvändigtvis är ordnade av SMVJ, tipsa om nyheter mm. När vi själva ordnar något kan vi puffa för detta och lägga in en länk till info på vanliga SMVJ-sidan. Bra även med mailutskick såsom tidigare.
Mitt förslag är att det ska gå att ansöka till facebooksidan och därefter bli godkänd som medlem i SMVJ enligt gamla kriterierna, men mindre formellt.

Administratören kollar upp och godkänner varje ny medlem i facebookgruppen och därefter godkänner även styrelsen personen som medlem i SMVJ. Kan göras via mail. Skulle personen inte bli godkänd kan hen inte heller fortsätta vara med i facebookgruppen.

Jag yrkar att årsmötet tar beslut om att
1. ta bort medlemsavgiften
2. göra det enkelt att ansöka om medlemskap även via facebook

Åsa Fagerström
Stockholm 4 mars 2016