Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll från årsmöte för SMVJ – Föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister – 17 mars 2016.

1. Ordförande Kaianders Sempler öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Till mötesordförande valdes Tom Engström, sekreterare Yvonne Busk, protokolljusterare Natalie och Leif Rune Strandell.

3. Mötet fastställde dagordning, konstaterade att mötet var stadgeenligt utlyst samt att verksamhetsberättelse hade sänts ut till samtliga och därför inte behövde läsas upp.

4. Föreningens revisor Eva Barkeman redogjorde för granskningen av den ekonomiska rapporten.

5. Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet.

6. Valberedningens förslag till ny styrelse lästes upp. Förslag:

Ordförande:
Åsa Fagerström
Ordinarie ledamöter:
Omval, två år: Tom Engström, Sara Nilsson
Nyval, två år: Yvonne Busk (tidigare suppleant), Natalie von der Lehr, Anna Norberg
Suppleanter:
Anna Larsson, Åke Spross, Eva Tiwe
Revisorer: Eva Barkeman, Lars Åkerman
Revisorssuppleanter: Ann Fernholm, Catharina Berggren                    

7. Eva Tiwe hade meddelat att hon inte hade möjlighet att stå kvar som suppleant i styrelsen. Rainer Saxén valdes därför i stället för henne. I övrigt beslutade styrelsen enligt valberedningens förslag.

8. Föredragshållare på mötet var Johan Frostegård, läkare, författare och ekonom. Han är bland annat författare till böckerna Nästan allt om människan och Den ekonomiska människans fall. I höst kommer hans bok Evolutionen och jag. Johan Frostegård berättade om sin forskning, sitt författarskap och om sina egna och andra forskares teorier kring evolutionen.

9. Åsa Fagerström hade lämnat in en motion till årsmötet med förslag på nya arbetsformer i föreningen. Motionen föreslår att årsavgiften för medlemmarna tas bort och att verksamheten, i form av fysiska medlemsmöten, kompletteras med diskussioner och samtal på nätet. Årsmötet behandlade motionen kortfattat, men eftersom den skulle innebära stora förändringar bestämdes att frågan följs upp den vid ett särskilt möte.

 

Vid protokollet: Yvonne Busk                  
Justerat: Natalie von der Lehr, Leif Rune Strandell